Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

Wypłata środków z mieszkaniowego rachunku powierniczego

  Wypłata Środków Z Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego

  Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

  Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy​

  Bank wypłaca deweloperowi środki pieniężne wpłacone przez nabywcę na zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich, z wyjątkiem obciążeń na które wyraził zgodę nabywca.

  Bank wypłaca deweloperowi środki zgromadzone na otwartym mieszkaniowym rachunku powierniczym po stwierdzeniu zakończenia danego etapu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego.

  Bank dokonuje kontroli zakończenia każdego z etapów przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego, przed dokonaniem wypłaty z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego na rzecz dewelopera, na podstawie wpisu kierownika budowy w dzienniku budowy, potwierdzonego przez wyznaczoną przez bank osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

  Koszty kontroli ponosi deweloper.

  Odstąpienie od umowy Deweloperskiej

  W przypadku odstąpienia od umowy deweloperskiej zgodnie z warunkami odstąpienia od umowy określonymi w ustawie deweloperskiej, bank wypłaca nabywcy przypadające mu środki pozostałe na mieszkaniowym rachunku powierniczym niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy deweloperskiej.

  W przypadku rozwiązania umowy deweloperskiej, innego niż na podstawie warunków odstąpienia od umowy określonymi w ustawie deweloperskiej, strony przedstawią zgodne oświadczenia woli o sposobie podziału środków pieniężnych zgromadzonych przez nabywcę na mieszkaniowym rachunku powierniczym. Bank wypłaca środki zgromadzone na mieszkaniowym rachunku powierniczym w nominalnej wysokości niezwłocznie po otrzymaniu oświadczeń.