Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Rachunek Powierniczy

Rachunek Powierniczy

  Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

  Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  Obowiązek

  Mieszkaniowy rachunek powierniczy to wymagany Ustawą o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. Ustawą deweloperską (Dz. U. 2011 Nr 232 poz. 1377), środek ochrony kapitału pieniężnego wpłacanego przez nabywcę.

  Rodzaje Mieszkaniowych Rachunków Powierniczych

  Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy – (definicja art. 3, pkt 7) należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.1) służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego określonego w tej umowie.

  Najczęściej wybierany rachunek przez deweloperów, bezpieczny dla powodzenia inwestycji.

  Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy – należący do dewelopera rachunek powierniczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe służący gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo, po przeniesieniu na nabywcę prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, albo do przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość.

  Rachunek praktycznie niezakładany przez deweloperów.

  Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

  1. Deweloper dla przedsięwzięcia deweloperskiego zawiera umowę o prowadzenie rachunku powierniczego.
  2. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego nabywcy.
  3. Bank prowadzący mieszkaniowy rachunek powierniczy na żądanie nabywcy informuje nabywcę o dokonanych wpłatach i wypłatach.
  4. Prawo wypowiedzenia umowy o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego przysługuje wyłącznie bankowi i tylko z ważnych powodów.
  5. Umowa o prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego nie może ulec zmianie bez zgody nabywcy, z wyjątkiem oprocentowania środków pieniężnych gromadzonych na rachunku, z tym że sposób ustalania wysokości oprocentowania określony jest w tej umowie.
  6. Deweloper ma prawo dysponować środkami wypłaconymi z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego, wyłącznie w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, dla którego prowadzony jest ten rachunek.
  7. Koszty, opłaty i prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego obciążają dewelopera.