Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny

  Prospekt Informacyjny, Standard Lokalu

  Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

  Prospekt Informacyjny

  Deweloper, który rozpoczyna sprzedaż obowiązany jest sporządzić prospekt informacyjny dotyczący danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

  W przypadku wyodrębnienia z przedsięwzięcia deweloperskiego zadania inwestycyjnego prospekt informacyjny sporządza się dla zadania inwestycyjnego.

  Deweloper jest obowiązany na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej doręczyć jej prospekt informacyjny wraz z załącznikami.

  Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji.

  Trwały nośnik informacji to materiał lub urządzenie umożliwiające przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

  W przypadku doręczenia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami wyłącznie na trwałym nośniku informacji innym niż papier, deweloper przekazujący prospekt informacyjny wraz z załącznikami jest obowiązany, na żądanie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej, do udostępnienia prospektu informacyjnego wraz z załącznikami w postaci papierowej w lokalu przedsiębiorstwa.

  Deweloper jest obowiązany przekazać nabywcy szczegółowe informacje dotyczące swojej sytuacji prawno-finansowej oraz przedsięwzięcia deweloperskiego, w tym konkretnego, oferowanego do sprzedaży lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w zakresie określonym w prospekcie informacyjnym, którego wzór określa załącznik do ustawy.

  Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

  Zawartość Prospektu Informacyjnego

  1. Dane Dewelopera (nazwa, adres, NIP, REGON, dane kontaktowe),
  2. Doświadczenie Dewelopera,
  3. Informacje dotyczące gruntu (adres, nr działki ewidencyjnej, nr księgi wieczystej, obciążenia nieruchomości, informacje z planu zagospodarowania przestrzennego, informacje publiczne o planowanych inwestycjach w promieniu do 1 km),
  4. Informacje dotyczące budynku (pozwolenie na budowę, termin rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, termin przeniesienia prawa własności nieruchomości, opis przedsięwzięcia deweloperskiego, sposób pomiaru powierzchni lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, źródła finansowania przedsięwzięcia deweloperskiego, środki ochrony nabywców, harmonogram przedsięwzięcia deweloperskiego w etapach, dopuszczalne waloryzacje ceny oraz określenie zasad waloryzacji),
  5. Warunki odstąpienia od umowy deweloperskiej,
  6. Cześć indywidualna (powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, liczba kondygnacji, technologia wykonania, standard prac wykończeniowych w części wspólnej budynku i terenie wokół niego stanowiącym cześć wspólna nieruchomości, liczba lokali w budynku, liczba miejsc garażowych i postojowych, dostępne media w budynku, dostęp do drogi publicznej).

  Wzór Prospektu Informacyjnego znajduje się w Ustawie Deweloperskiej (pobierz – wzór z 2011 roku).

  Zmiana Prospektu Informacyjnego

  W przypadku zmiany informacji zawartych w prospekcie informacyjnym lub w załączniku informację o zmianie doręcza się w formie, w jakiej został doręczony prospekt informacyjny wraz z załącznikami, w postaci:

  • Aneksu do prospektu informacyjnego lub zmiany załącznika, w którym określone są aktualne informacje.

  Albo

  • Nowego prospektu informacyjnego lub nowego załącznika, w którym zmiana wskazana jest w sposób umożliwiający jej zidentyfikowanie, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownych przypisów.

  Za wyraźną uprzednią zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w formie innej niż ta, o której powyżej.
  Deweloper jest obowiązany doręczyć informacje, o zmianach w czasie umożliwiającym zapoznanie się z ich treścią przed zawarciem umowy deweloperskiej.