Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Dokumenty Inwestycji

Dokumenty Inwestycji

  Dokumenty Inwestycji

  Zakup Nieruchomości Od Dewelopera

  Dokumenty udostępniane w lokalu przedsiębiorstwa na życzenie osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej

  1. Aktualny stan księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.
  2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, jeśli podmiot podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  3. Kopie pozwolenia na budowę.
  4. Sprawozdanie finansowe dewelopera za ostatnie dwa lata, a w przypadku realizacji inwestycji przez spółkę celową – sprawozdanie spółki dominującej.
  5. Projekt architektoniczno-budowlany.